Inappropriate

รายงานสิ่งไม่เหมาะสมเช่น รูปไม่เหมาะสม สามารถรายงานได้โดย

  1. ถ้าเป็นรูปโปรไฟล์ (xat.me) ให้คลิกที่โปรไฟล์รูปคนนั้น แล้วคลิก inappropriate ตามรูป 2หาไม่เจอ ให้ทำลิงก์นี้ขึ้น http://xat.com/web_gear/chat/inappropriateprofile.php?id=ใส่เลขไอดีตรงนี้&UserName=ใส่ชื่อ Username ตรงนี้ กดไป
  2.  ถ้าเป็นรูปที่อยู่ในบอร์ดแชต ไปที่ใต้บอร์ดแชตนั้น ให้คลิก inappropriate ตามรูป 3
%d bloggers like this: